Ordretelefon (08:00-16:00) 33 06 10 45
post@germitech.no

Salgs- og Leveringsbetingelser

Disse betingelser gjelder såfremt ikke annet er avtalt skriftlig mellom GermiTech AS, (heretter kalt selger) og kunden og gjelder ved kjøp i forretning og på nettsidene germitech.no og woehler.no.

PRISER:

1. Dersom selgers kostnader i forbindelse med oppfyllelse av leveringsavtale øker som følge av høyere frakter, forsikringer, toll, avgifter, valutakursendringer, devaluering eller andre forhold som selger ikke er herre over, skal selger ha rett til å regulere prisene tilsvarende innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende prisbestemmelser.

2. Alle priser er eksklusive merverdiavgift.

LEVERINGSTID:

3. Alle ordre effektueres samme uke som bestillingen foreligger. Selger forplikter seg til å informere kunden dersom leveringstiden blir lengre enn avtalt.

4. Forsinkede leveranser gir ikke kunden rett til erstatning. Heving av avtalen kan ikke skje med mindre forsinkelsen kan anses for vesentlig i forhold til avtalt leveringstid.

FORSENDELSE - LEVERING:

5. Forsendelse skjer fortrinnsvis med Postens Bedriftspakke. Ønsker kunden andre transportører må dette avtales ved ordretidspunktet.

6. Kunden betaler frakt- og andre transportrelaterte kostnader for hver leveranse.

BETALINGSBETINGELSER:

7. Varen betales ved bestilling. Faktura kun etter forutgående avtale.

SALGSPANT:

8. Selger forbeholder seg salgspant i leverte varer inntil full betaling er mottatt. Det vises til pantelovens § 3-14 til 3-22.

ANSVAR:

9. Selger forplikter seg kun til å erstatte den del av produktet som måtte vise seg å være beheftet med feil eller mangler ved leveringen og er forøvrig ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå i forbindelse med bruk av produktet.

REKLAMASJON - RETUR:

10. Eventuelle reklamasjoner på leverte varer må fremsettes omgående og skriftlig og aldri senere enn 10 dager etter varemottakelse. Ved tvist om leveringstidspunkt legges Postens Online Tracking system til grunn.

11. Ingen retur av varer må skje uten forutgående avtale. Retur av varer godkjennes kun for standard lagervarer i ubrutt original emballasje, innsendt til selger med frakt betalt.

GARANTI:

12. Hvis ikke annet er særskilt angitt, leverer selger maskiner og instrumenter med 1 års garanti fra faktureringsdato.

13. For at garantien skal gjelde, må bruksinstrukser ha blitt fulgt og utstyret må være korrekt vedlikeholdt.

14. Utstyr som har blitt forsøkt reparert lokalt, uten selgers skriftelige samtykke, dekkes ikke av garanti.

15. Garanti kan ikke videreføres til tredje part.

16. Artikler som sperreballonger, børster, slanger, fleksible aksler, glassfiberoppstøtere, glassfiberkamerastenger, kamerakupler, liner og andre varer som regnes som forbruksvare, dekkes ikke av garanti.

FORCE MAJEURE:

17. Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelsen av inngått leveringsavtale gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen eller forlenge leveringstiden i forhold til hindringens beskaffenhet og varighet. Selger er forpliktet til å informere kjøper om slike hindringer og følgen av disse. Heving av avtalen eller forsinkelser medfører ikke noe erstatningsansvar for selger.

TVISTEMÅL:

18. Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med avtalen, og som partene ikke selv kan enes om, bringes inn for Tønsberg Tingsrett, hvor partene godtar verneting.